Home > Tag Archives: แบบฝึกหัด กล่าวลา

Tag Archives: แบบฝึกหัด กล่าวลา

แบบฝึกหัด กล่าวลา (Leave Taking) เป็นภาษาอังกฤษ

ภาพประกอบเนื่อหาแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

การกล่าวลานั้นเป็นเรื่องของธรรมเนียมซึ่งเมื่อคนเรามีการสื่อสารการสนทนากันแล้วหลังจากที่จบการสนทนานั้นจะต้องกล่าวลากันเป็นะรรมเนียนในประเทศต่างๆก็มีการกล่าวลาแบบนี้เช่นเดียวกัน ในภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันครับ ย่อมจะมีการกล่าวลา ในแบบฝึกหัดบทนี้เพื่อนจะได้เลือกคำตอบของการกล่าวลาที่ถูกต้องถูกเวลาตามความเหมาะสมกับคู่สนทนานั้นๆ Read More »