Home > แบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ > แบบฝึกหัด กล่าวลา (Leave Taking) เป็นภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัด กล่าวลา (Leave Taking) เป็นภาษาอังกฤษ

การกล่าวลานั้นเป็นเรื่องของธรรมเนียมซึ่งเมื่อคนเรามีการสื่อสารการสนทนากันแล้วหลังจากที่จบการสนทนานั้นจะต้องกล่าวลากันเป็นะรรมเนียนในประเทศต่างๆก็มีการกล่าวลาแบบนี้เช่นเดียวกัน ในภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันครับ ย่อมจะมีการกล่าวลา ในแบบฝึกหัดบทนี้เพื่อนจะได้เลือกคำตอบของการกล่าวลาที่ถูกต้องถูกเวลาตามความเหมาะสมกับคู่สนทนานั้นๆ ถ้าพร้อมแล้วกดเริ่มทแบบทดสอบภาษาอังกฤษออไลน์นี้ได้เลยนะครับ

แบบฝึกหัดการกล่าวลา (Leave Taking) เป็นภาษาอังกฤษในแต่ละสถานการณ์

แสดงความคิดเห็น

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>